renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Kurzy
Dne 29. září 2023 vyhlásila ředitelka školy, se souhlasem zřizovatele, ředitelské volno.
Zavřít sdělení
Kam dále?

Akreditované kurzy a semináře

Přihlášeno 8 z 30
Primární logopedická prevence
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 27. ledna 2024; 10. února 2024; 24. února 2024 a 2. března 2024
Pedagogická praxe: 20 hodin praxe
Lektoři:
Mgr. Křivková Martina
Termín: 27. ledna 2024 - 6. dubna 2024
Cena: 5.100 Kč
Studium v rozsahu 60 hodin je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy, přípravné třídy základní školy a 1. stupně základních škol.

Vzdělávací moduly:
1. Systém logopedické péče
2. Ontogenetický vývoj řeč
3. Fyziologický a narušený vývoj řeči
4. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
5. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 0 z 25
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 100 hodin
Pedagogická praxe: 18 hodin
Lektoři:
Ing. Černíková Monika
Ing. Hrušková Renata
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: říjen 2023 - červen 2024
Cena: 7.300 Kč
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení či jiných vedoucích pracovníků.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Obsah kurzu:
1. modul: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
2. modul: Pracovní právo
3. modul: Financování školy
4. modul. Organizace školy a pedagogického procesu
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 4 z 35
Základy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
č. akreditace: MSMT-6347/2022-5-198
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: 7. října 2023
Cena: 800 Kč
Absolvent kurzu se v 8 vyučovacích hodinách seznámí se základní terminologií
a legislativním vymezením inkluzivního vzdělávání. Bude se orientovat v podpůrných opatřeních, chápe význam pedagogické diagnostiky a dokáže popsat školní poradenské pracoviště úplné a neúplné a cíl a význam spolupráce s PPP a SPC.  Seznámí se se strukturou PLPP a IVP a zkusí si na základě předložené kazuistiky příklad PLPP a IVP vytvořit.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 2 z 10
Základy olejomalby
č. akreditace: ---
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
MgA. Maloušková Drahomíra
Termín: 21. října 2023
Cena: 1.200 Kč
Na tomto semináři se seznámíte s tradiční malířskou technikou olejomalbou na plátně/desce.
Kromě samotného malování si techniku představíme v širších souvislostech historie i dneška, a zjistíme, že se s ní dá pracovat i odpočinkově a s lehkostí a nemusíme se tak obávat ji vyzkoušet, aniž bychom museli být renomovanými malíři.
Představíme si také několik námětu, které nás možná přivedou k hlubšímu pozorování světa okolo nás. Předlohy a témata budou také k dispozici, ale je možné si přinést vlastní a na místě vybrat tu nejvhodnější nebo jich zkombinovat více.
Výsledkem bude především nová zkušenost, ale také obraz, který si ze semináře odnesete.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 1 z 15
Techniky Macramé a jejich využití v praxi
č. akreditace: MSMT-13115/2022-2-430
Výuka: 9 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
Ing. arch. Doušková Marcela
Termín: 4. listopadu 2023
Cena: 2.000 Kč
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jsou kreativní a při své práci využívají různé výtvarné a rukodělné techniky. Technika macramé neboli drkání pracuje s provazy a dalšími doplňkovými materiály, které se vzájemně mezi sebou provazují pomocí různých technik a postupů a jejich kombinací vznikají různé plastické vzory.

Program:
Úvod k technice Macramé, základní uzly  0,5 hod.
Výroba svícnu/vázy/závěsu na květináč – 2 hod.
Zhotovení macramé na zeď – 6 hod.
Doporučené techniky a využití v praxi – 0,5 hod.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 4 z 30
Základy moderní kaligrafie - krasopísmo
č. akreditace: MSMT-13115/2022-2-430
Výuka: 5 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
Ševčíková Veronika
Termín: 2. prosince 2023
Cena: 1.400 Kč
Společně pronikneme do světa krasopsaní a získáme dovednosti zaměřené na techniku moderní kaligrafie.

Frekventanti obdrží základní informace o pomůckách pro moderní kaligrafii a informace na co si dávat pozor při psaní a využívání pomůcek. Naučí se technikám práce s brushpenem při zvládání písmen malé i velké abecedy. Brushpen je základní pomůcku pro krasopísmo. Zjistí, kde hledat inspiraci a kde je možné potřebné pomůcky zakoupit. Závěrem frekventanti dostanou typy, kde je možné této techniky využít.

Tento styl písma se zvládne každý bez ohledu na vlastní rukopis. Je třeba pouze píle, kreativity a tréninku.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 0 z 25
ENKAUSTIKA – malování rozehřátým voskem
č. akreditace: MSMT-28274/2022-1-838
Výuka: 5 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
Ing. Hrušková Renata
Termín: 20. ledna 2024
Cena: 800 Kč
Jedná se o úvodní kurz Enkaustiky jehož cílem je seznámit zájemce s touto 2 000 let starou výtvarnou technikou a tím rozšířit možnosti profesního i osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků.   Frekventanti se seznámí s pomůckami a materiálem potřebným pro tuto techniku, zvládnou základní techniky práce – malování, kombinace barev, tupování, práci s olejovými barvami, strukturálními pastami aj. Pro práci využijí také enkaustické tužky s různými nástavci a horkovzdušnou pistoli. Vyzkouší si práci na různé povrchy – voskový papír, karton. V závěru kurzu frekventanti získají dovednost paspartování a rámování vytvořených obrázků.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 5 z 35
Právní minimum pro pedagogy
č. akreditace: MSMT-6347/2022-5-198
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: 9. března 2024
Cena: 800 Kč
Absolventi kurzu se v 8 vyučovacích hodinách seznámí a osvojí si základní právní terminologii, s kterou se setkávají ve školském prostředí, dále získají informace o základních právních předpisech: Listině základních práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte, Občanském zákoníku, školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zák. č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Účastníci budou seznámení se základní interpretací těchto norem v platném znění a získají také adekvátní interpretační kompetence.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 1 z 10
Mozaika v obraze
č. akreditace: ---
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
MgA. Maloušková Drahomíra
Termín: 13. dubna 2024
Cena: 1.200 Kč
Ano, mozaika je skutečně malířskou technikou se zajímavou historii v oblasti umění, ale i v řemesle, kde dokonale vyniká její dekorativní charakter. Na semináři se s touto technikou seznámíte teoreticky i prakticky. Spojení umělecké a rukodělné práce s doslova stavebními materiály v této technice přispívá nejen k tomu, že se naučíte něco nového a rozvinete opět svoji tvořivou a kreativní součást, ale samotný zážitek pro Vás může být dost ojedinělí a zábavný.
A spolu s tímto zážitkem si domu odnesete i vlastní mozaiku v podobě dekorativního talíře/podnosu.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 6 z 23
Studium pedagogiky pro učitele - listopad 2023
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 120 hodin
Pedagogická praxe: 6 hodin
Lektoři:
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Mgr. Mgr. Jašková Vendula
Termín: 16. prosince 2023 - 22. června 2024
Cena: 10.900 Kč
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů dle zákona č. 563/2004 Sb., § 22 odst. 1 písm. a) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) v rozsahu 126 hodin – jedná se
o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle  § 3 odst. 2) písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní kvalifikační předpoklady uchazeče:
- ukončené vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výuční list v oboru

Cílem programu je získání odborné kvalifikace pro:
- učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
- učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři
- učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášení na seminář
Odesílám přihlášku...
Holek Admin / 19.07.2023 10:31
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím